HOME  >  ข้อมูลเกม   >  คำแนะนำระบบต่างๆ   >  ไททันคืออะไร 

การสร้างสร้อยคอของไททัน
สร้อยคอของไททันนั้นสามารถทำกาสร้างได้ที่ "พ่อค้างานฝีมือ B.K ".ที่รีเวน
1. ไปหาพ่อค้างานฝีมือ B.K [ดูและเกี่ยวกับสร้อยคอไททัน > การสร้างสร้อยคอไททัน] สามารถคลิ๊กที่
หน้าต่างการสร้างแบบรูปที่หนึ่งจะเป็นการแสดงหน้าต่างการสร้าง.
2. ที่หน้าต่างช่องเก็บของสามารถลากของไททันที่มีอยู่มาใส่ลงไปที่หน้าต่างการสร้างแล้วทำการคลิกที่ [ทำการสร้าง].
3. เมื่อของไททันที่อยู่ในช่องเก็บของหายไปแล้ว, สร้อยคอของไททันก็จะถูกสร้างขึ้น.